Gemeente Gemeente Zonhoven

Verhuur van voertuigen met bestuurder

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijnĀ alle bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

Voorwaarden

Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moet aan de onderstaande minimale voorwaarden voldoen:

  • Elke verhuring moet worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de onderneming bijgehouden wordt en waarin de datum en het uur van de bestelling worden opgenomen, alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dat register moet gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikneming ervan, op de zetel van de onderneming worden bewaard.
  • Het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst waarvan het model door de Vlaamse Regering is vastgelegd. Als de overeenkomst ondertekend wordt voor de klant in het voertuig stapt, bevindt zich één exemplaar van die overeenkomst op de zetel van de onderneming en een kopie ervan in het voertuig; in de andere gevallen bevindt het origineel van de overeenkomst zich in het voertuig. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uur effectieve terbeschikkingstelling, geen leeg gereden kilometers.
  • Als het voertuig niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is, mag het zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan.
  • Het huurcontract slaat alleen op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.

Reglement

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.

Heb je gevonden wat je zocht?