Gemeente Gemeente Zonhoven

Omgevingsanalyse

Aan de hand van een beknopte bevraging trachtte het bestuur te achterhalen hoe de Zonhovenaar denkt over een aantal zaken en hoe hij zich voelt bij een aantal stellingen en thema’s. Bij het uitzetten van de koers voor de komende jaren 2020-2025 is het immers goed om te weten wat de Zonhovenaar belangrijk vindt voor onze gemeente.

We kozen ervoor om de adviesraadsleden te bevragen. Zij zijn immers betrokken bij het leven in Zonhoven, bij het verenigingsleven, bij de werking en het aanbod van onze gemeentelijke diensten en kunnen als afgevaardigden in naam van een hele groep tips en suggesties geven aan het nieuwe bestuur.

Tijdens twee sessies werden stap voor stap drie onderdelen doorlopen.  

1. Digitale bevraging aan de hand van stellingen

De bevraagden moesten aanduiden of ze al dan niet akkoord gingen met een 40-tal stellingen.

De 5 stellingen die het hoogst scoren:

THEMA STELLING Score
Vrije tijd Het aanvragen van lokalen moet ook digitaal kunnen 4,63
Vrije tijd De natuur is grotendeels de enige Zonhovense toeristische troef 4,19
Milieu en duurzaamheid Ik vind het heel belangrijk dat Zonhovense evenementen duurzaam zijn 4,09
Vrije tijd In de gemeente is er een divers en voldoende sportaanbod 3,94
Algemeen Ik voel me veilig in de gemeente 3,86

Opvallend is dat drie van de vijf stellingen zich situeren binnen het thema ‘vrije tijd’.


De 5 stellingen die het laagst scoren:

THEMA STELLING Score
Mobiliteit Het verkeer in het centrum verloopt vlot 1,74
Mobiliteit Ik maak gebruik van het openbaar vervoer in Zonhoven 2,06
Milieu en duurzaamheid In Zonhoven is er weinig zwerfvuil 2,16
Mobiliteit De wegen/stoepen zijn over het algemeen goed onderhouden 2,29
Welzijn Er is voldoende voor- en naschoolse kinderopvang 2,55

Hier valt op dat drie van de vijf stellingen zich situeren binnen het thema ‘mobiliteit’.

2. Wordcloud - welke thema’s zijn blijven hangen?

De deelnemers gaven aan de hand van een woord of woordencombinatie aan welke thema’s, deelthema’s of woorden uit de stellingen het meest waren blijven hangen. Er werd een wordcloud opgemaakt, een vorm van tekening waarbij woorden groter worden naarmate ze door meer deelnemers werden ingevuld. Ook hier komt het thema ‘mobiliteit’ het sterkst naar voor.

3. Open bevraging binnen samengestelde werkgroepen

De adviesraadsleden legden drie beleidsprioriteiten vast voor de komende 6 jaar. Welke acties zouden zij willen realiseren als zij het huidige schepencollege van Zonhoven zouden zijn?

Resultaten 

Thema 1: verkeer

 • De omgeving van de kerk-kwint-bibliotheek autovrij maken, meer plaats voor fietsers.
 • De verkeersveiligheid in de buurt van scholen en jeugdlokalen verbeteren: éénrichtingsstraten, verhoogd politietoezicht, schoolstraten en meer gescheiden fietspaden.
 • Algemene kwaliteitsverhoging van de weginfrastructuur en meer controles op overdreven snelheid. 

Thema 2: betaalbaar wonen

 • Er is een tekort aan betaalbare wooneenheden in Zonhoven.
 • Sociale kavels ter beschikking stellen van jonge gezinnen of andere doelgroepen.
 • Een gericht leegstandsbeleid kan de woningprijzen drukken.

Thema 3: buitenschoolse kinderopvang

 • De gemeente moet een sterke regierol opnemen en zorgen voor een zo ruim mogelijk aanbod.
 • Inspelen op het aaneensluiten van de schooltijden met een divers sport- en cultureel aanbod.
 • De activiteiten bij de opvang brengen, ofwel vervoer organiseren.

Thema 4: herinrichten centrum

 • In de Dorpsstraat éénrichtingsverkeer organiseren.
 • Het centrum vergroenen en verblauwen door het openleggen van de Roosterbeek en integreren van een waterelement en -beleving in het centrum.

Thema 5: duurzaamheid/energiebesparing

 • De duurzaamheidsdoelstellingen opnemen in de gunningscriteria bij aanbestedingen van het gemeentebestuur.
 • Inzetten op extra subsidiëring van energiebesparende maatregelen, organiseren van groepsaankopen voor burgers.
 • Inzetten op energiebesparende investeringen binnen het eigen patrimonium.

Thema 6: ecologische verbeteringsmaatregelen

 • Zonhoven is de groene long in het centrum van Limburg, dit groen moet absoluut behouden blijven.
 • Inzetten op een fietsverbinding tussen de twee groene trekpleisters, de Teut en de Platwijers. 

 

Heb je gevonden wat je zocht?