Gemeente Gemeente Zonhoven

Test

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige (bouw) vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen.

Dit is een voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Voor heel wat werken heb je geen omgevingsvergunning nodig en kunnen ze via een melding aangevraagd worden.
Om te weten of je voor je werken een vergunning nodig hebt, kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Voor wie

Iedereen die gaat bouwen en/of verbouwen

Voorwaarden

Vrijstelling van omgevingsvergunning

Voor een aantal kleine bouwwerken heb je geen vergunning meer nodig. 
Een houten tuinhuis van 10 m² kan je bijvoorbeeld zonder omgevingsvergunning plaatsen onder welbepaalde voorwaarden, maar niet in de voortuinstrook en het mag niet strijdig zijn met andere voorschriften (zoals voorschriften van Ruimtelijke uitvoeringsplannen, Bijzonder plan van aanleg, verkaveling, monumenten en landschappen ...).
Informeer steeds bij de dienst ruimtelijke ordening.

Een omgevingsvergunning is meestal vereist voor:

 • de afbraak van gebouwen (niet vrijstaand),
 • het kappen van bomen,
 • het wijzigen van het bodemreliëf (bv. het aanleggen van een vijver),
 • het stallen van caravans, afgedankte auto‘s en vrachtwagens,
 • het stallen van verplaatsbare woningen of voertuigen die men als woning kan gebruiken,
 • het plaatsen van een prefab-constructie of het plaatsen van (sommige) tuinhuisjes.

Melding

Voor andere werken aan de woning, bestaat er meldingsplicht. Informeer bij de dienst ruimtelijke ordening. Enkele voorbeelden:

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van grote ramen (niet in de voorgevel)
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel
 • zorgwonen

Hoe aanvragen

Op www.omgevingsloket.be.

Digitale aanvraag is niet verplicht voor aanvraag waarvoor geen medewerking van architect vereist is, maar we raden dit aan. 

Mocht dit niet lukken kan je altijd een afspraak maken met bij de dienst ruimtelijke ordening.

Afhandeling

Melding

De melder moet wachten tot hij de aktename van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente heeft daar dertig dagen voor. Pas na ontvangst van de aktename kan de melder de handelingen uitvoeren.

Omgevingsvergunning

Er wordt normaal een beslissing genomen binnen de 60 dagen (vereenvoudigde procedure) of 105 dagen (gewone procedure) na volledig en ontvankelijkheid van het dossier, behoudens enkele uitzonderingen.

De omgevingsvergunning vervalt in volgende gevallen:

 • als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning
 • als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 • als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 • als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Meer info

www.omgevingsloket.be