Gemeente Gemeente Zonhoven

Gemeentelijk RUP zonevreemde woningen

Op 26/06/2017 heeft de gemeenteraad van Zonhoven besluit genomen waarin ze het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde woningen – Zonhoven voorlopig heeft vastgesteld.

Het gemeentebestuur van Zonhoven wenst duidelijkheid te scheppen omtrent de problematiek van de zonevreemde woningen. De gemeente kent met betrekking tot zonevreemd wonen op haar grondgebied een heel specifieke situatie.

Alle woningen die in dit RUP aan bod komen zijn in de open ruimte gelegen, al dan niet direct aansluitend aan bebouwde gebieden, maar allen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, waaronder natuurgebied, natuurreservaten, groengebied en parkgebied.

Het doel van het RUP is binnen de haalbare normen van het ruimtelijk kwetsbaar gebied een duidelijk kader te scheppen voor de zonevreemde woningen, die er historisch gegroeid zijn gelegen. Zodat de regels waaraan ze moeten voldoen transparant en duidelijk zijn. Het herstel van de open ruimte, de inpassing in de natuurlijke omgeving en het herstel van het landschap is een strikte voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toepassing van het voorschrift en eventueel beperkt te mogen uitbreiden.

Hoe aanvragen

Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 01/08/2017 tot en met vrijdag 29/09/2017.

In die periode kunt u het ontwerp RUP consulteren:

Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten vóór het einde van het openbaar onderzoek overgemaakt worden aan de GECORO.

Dit kan :

  • schriftelijk en aangetekend t.a.v. van de GECORO, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
  • tegen ontvangstbewijs afgegeven op het secretariaat van het gemeentehuis.
  • per e-mail naar gecoro@zonhoven.be.