Gemeente Gemeente Zonhoven

Kort verblijf en toeristenvisum

Een vreemdeling van een derde land die voor maximum 90 dagen naar Belgie wenst te komen, die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt kan een beroep doen op  een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis.).

De verbintenis tot tenlasteneming kan worden aangegaan door een natuurlijk persoon, die de Belgische nationaliteit heeft of gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van onbeperkte duur in Belgie en die over voldoende financiele middelen beschikt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verbintenis tot tenlasteneming die betrekking heeft op een visumplichtige vreemdeling en een verbintenis tot tenlasteneming die betrekking heeft op een niet-visumplichtige vreemdeling.

De lijst van derde landen waarvan de onderdanen verplicht zijn een visum te hebben om de buitengrenzen van de Schengzone te overschrijden en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze verplichting vindt u op www.dofi.fgov.be

Voorwaarden

De ten laste genomen onderdaan van een derde land is niet-visumplichtig:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de orginele verbintenis tot tenlasteneming (deel I) ter goedkeuring doorgestuurd naar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de volgende documenten:

 • Een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, indien hij tot een onbeperkt verblijf in Belgie gemachtigd is,
 • De samenstelling van het gezin van de garant, en
 • De loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (onontbeerlijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

Na goedkeuring stuurt de garant alles naar de ten laste genomen vreemdeling.

De ten laste genomen onderdaan van een derde land is visumplichtig:

Indien de vreemdeling visumplichtig is, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de landen waar Belgie een ambassade of een consulaat heeft en de landen waar Belgie door een andere Schengenstaat vertegenwoordigd wordt.

Om na te gaan welke ambassade bevoegd is voor het land waar u de visumaanvraag zal indienen of Belgie voor kort verblijf vertegenwoordigd wordt door een Schengenpartner (zie document Visumbevoegdheid en vertegenwoordiging onderaan deze pagina).

Voor een overzicht van ambassades en consulaten van België in het buitenland klikt u hier.

Belgie heeft een ambassade of consulaat in het land van herkomst:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de verbintenis tot tenlasteneming terug bezorgd aan de garant samen met volgende documenten:

 • Een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, indien hij tot een onbeperkt verblijf in Belgie gemachtigd is,
 • De samenstelling van het gezin van de garant, en
 • De loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (onontbeerlijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

De garant stuurt alles naar de ten laste genomen vreemdeling,  die een visumaanvraag indient bij de Belgische ambassade of een consulaat

Belgie heeft geen ambassade of consulaat in het land van herkomst:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de orginele verbintenis tot tenlasteneming (deel I) ter goedkeuring doorgestuurd naar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de volgende documenten:

 • Een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, indien hij tot een onbeperkt verblijf in Belgie gemachtigd is,
 • De samenstelling van het gezin van de garant, en
 • De loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (onontbeerlijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

Na goedkeuring stuurt de garant alles naar de ten laste genomen vreemdeling die een visumaanvraag indient bij de ambassade of een consulaat.

Afhandeling

Na aankomst in België biedt de vreemdeling zich binnen de 3 werkdagen aan bij de dienst vreemdelingen van de gemeente tenzij hij/zij:

 • in een ziekenhuis verblijft
 • opgesloten werd
 • op hotel verblijft.

Wat meebrengen

EU-onderdaan:

 • geldige identiteitskaart of nationaal paspoort

Niet-EU-onderdaan:

Opmerking: de vreemdeling die houder is van een geldige verblijfstitel of een geldig visum D afgeleverd door een andere Schengenstaat is vrijgesteld van de visumplicht