Gemeente Gemeente Zonhoven

Eigenlijke gemeentebelastingen

 

De eigenlijke gemeentebelastingen zijn belastingen die een gemeente, binnen haar wettelijke bevoegdheid, vrij kan vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen en in eventuele vrijstellingen voorzien.

Aangifteplicht

Het is belangrijk te weten dat de meeste belastingreglementen voorzien in een tijdige en spontane aangifteplicht.

Zelfs wanneer de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, dient hij zelf het initiatief te nemen om dit formulier te bekomen.
Het niet-correct uitvoeren van de aangifteplicht heeft belangrijke gevolgen voor de belastingplichtige: “Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd. In dat geval kan de belasting verhoogd worden met 50% van het belastingbedrag en zal de verhoogde belasting samen met het hoofdbedrag worden ingevorderd.”

Voor iedere gemeentebelasting waarvoor volgens het gemeentelijke reglement het invullen van een aangifteformulier verplichtend is, kun je onderaan deze pagina het betreffende document downloaden.

De vestiging en invordering van de belastingen

De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contantbelastingen. Het verschil ligt in de wijze van inning.

Voor de specifieke gemeentebelastingen stelt het college van burgemeester en schepenen het belastingkohier vast en verklaart het uitvoerbaar. Vanaf dat ogenblik heeft de gemeente-ontvanger een titel om over te gaan tot de inning van de belasting.

In uitzonderingsgevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd, tegen afgifte van een kwitantie, een vignet of een zegel. Als deze contante belasting niet kan worden geïnd, wordt ze gevat in een belastingkohier.

Een bezwaarschrift indienen

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.

De termijnen en procedures zijn bij wet vastgelegd.
Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven.
Het kan ook per e-mail, gericht aan financien@zonhoven.be

Voor wat de contante belastingen betreft is dit binnen de 3 maanden vanaf de datum van de inning van de belasting. Het bezwaarschrift moet met redenen omkleed zijn.

Indien de belastingplichtige dit wenst kan hij door het college gehoord worden en zijn grieven bijkomend kenbaar maken. Hij zal mits zijn uitdrukkelijke vraag daartoe uitgenodigd worden. Het schepencollege fungeert als rechtscollege en beslist in eerste orde of het bezwaar al dan niet kan worden ingewilligd. Tegen de beslissing van het schepencollege is een beroepsprocedure mogelijk bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt.
Tegen dit vonnis kan op haar beurt beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep.

Belangrijk te weten is dat de bezwaren tegen de aanvullende gemeentebelasting niet worden behandeld door het schepencollege, maar dienen ingediend bij de overheid, die de basisbelasting heeft gevestigd en waarvan het adres is terug te vinden op het betreffende aanslagbiljet.

Lijst eigenlijke gemeentebelastingen