Gemeente Gemeente Zonhoven

Adviesraden

 
 

De gemeente telt verschillende advies- en beheerraden die het gemeentebestuur adviseren bij de opmaak en uitvoering van het beleid. Het zijn geen politieke organen, maar ze bestaan uit deskundigen en vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen. Hierdoor vormen ze als het ware de brug tussen de maatschappij en de politiek.
Als je inwoner bent van de gemeente kan je je kandidaat stellen om in een van volgende adviesraden te zetelen:

Beheerraad bibliotheek en gemeenschapscentrum Tentakel

In Zonhoven werd een gezamenlijke beheerraad opgericht voor onze twee culturele instellingen. Deze beheerraad staat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij in het beheer van het gemeenschapscentrum Tentakel en de gemeentelijke openbare bibliotheek. De beheerraad vergadert meestal 2 à 3 keer per jaar, telkens 's avonds.
Met vragen kan je terecht op uitpunt@zonhoven.be

Adviesraad voor leefmilieu

De adviesraad voor leefmilieu bestaat sinds 1987. Deze adviesraad komt 4 keer per jaar samen om allerhande milieugerelateerde onderwerpen te bespreken en adviezen te verlenen. Er wordt jaarlijks ook een open milieuraad georganiseerd. Deze milieuraad wordt opengesteld voor alle inwoners van de gemeente.
Met vragen kan je terecht op leefmilieu@zonhoven.be.

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van ruimtelijke planning. Zo wordt de commissie meermaals geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. De GECORO kan zelf ook vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over dossiers op het vlak van ruimtelijke ordening.
Met vragen kan je terecht op ruimtelijke.ordening@zonhoven.be

Cultuurraad - Jeugdraad - Sportraad - Seniorenadviesraad - Lokaal overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

In deze adviesraden zetelen verenigingen of beroepsorganisaties die een werking ontplooien in één van deze sectoren binnen onze gemeente. Elke vereniging kan aansluiten bij de adviesraad en één afgevaardigde aanduiden om de vergaderingen bij te wonen.
Lid zijn van een adviesraad heeft veel voordelen voor een vereniging: je krijgt uit eerste hand informatie van het gemeentebestuur, je kan meewerken aan nieuwe projecten, advies geven over het beleid dat de gemeente voert voor jouw sector, je kan subsidies aanvragen en je krijgt ook korting bij het huren van gemeentelijke lokalen.
Met vragen kan je terecht op uitpunt@zonhoven.be

Adviesraad Toerisme vzw

De vzw Toerisme ondersteunt de gemeente bij het uitbouwen en uitvoeren van het gemeentelijk toeristisch beleid. Met een groep vrijwilligers helpen zij met een gevarieerd takenpakket: promotie van Zonhoven, contacten onderhouden met de logiesverstrekkers, voorbereiden en uitwerken van lokale evenementen zoals de fietszoektocht en ze brengen suggesties aan voor projecten.
Met vragen kan je terecht op toerisme@zonhoven.be.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid rond ontwikkelingssamenwerking. De adviesraad komt op gepaste tijdstippen samen om de samenwerking tussen alle organisaties en personen in Zonhoven die op één of andere manier bezig zijn met de Noord-Zuid thematiek te versterken.
In de oneven jaren wordt er een themadag georganiseerd (Zonhoven in de wereld), waar iedereen kennis kan maken met de verschillende organisaties.
Verder adviseert een klein comité samen met de GROS de subsidieaanvragen. Ook denken zij na over de mogelijkheden om het draagvlak rond ontwikkelingshulp te vergroten.
Met vragen kan je terecht op leefmilieu@zonhoven.be.

Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC)

Dit is een overlegforum waarin de betrokken partners van het mobiliteitsconvenant op gelijke voet overleggen, gezamenlijk mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.
De commissie houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van de opmaak en opvolging van het gemeentelijke mobiliteitsplan waartoe de gemeente zich bij de ondertekening van het mobiliteitsconvenant verbonden heeft.
Met vragen kan je terecht op mobiliteit@zonhoven.be