Gemeente Gemeente Zonhoven

Plan-MER: Programmatie Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op di 14 aug 2018
Het PAS-programma heeft als algemeen doel in Vlaanderen een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie (zure regen) in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Inzage en inspraak

  • Je kan van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
  • Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.
  • Je kan voorstellen formuleren voor alternatieven.

Opmerkingen kan je t/m 16 oktober 2018 bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer: ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000
BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.


Je kan het plan hier inkijken (vanaf 16 augustus) of bij de dienst ruimte in het gemeentehuis. Opgelet, hiervoor moet je een afspraak maken

Voor meer info, bel het gratis nummer 1700.