Gemeente Gemeente Zonhoven

Inspraak binnen het Beleidsdomein Omgeving

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van: 

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

OMGEVING VLAANDEREN

Bij het publiek omgevingsloket vind je alle info over omgevingsvergunningen: lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen.

PUBLIEK OMGEVINGSLOKET

Meer info:
Katrien Debeuckelaere - katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be