Gemeente Gemeente Zonhoven

Klokkenluidersmelding

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken kan melden.

Wat is een Klokkenluidersmelding?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de (eventuele) negatieve gevolgen van een melding.

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die zowel onrechtmatig is als het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Concreet gaat het over situaties waarbij een persoon in een werkrelatie met het lokaal bestuur merkt dat er een bepaalde wet overschreden wordt.

Wie kan een melding indienen?

Meldingen kunnen enkel gedaan worden door personeelsleden van de gemeente of het OCMW Zonhoven. Dit wordt bij voorkeur intern gemeld, zodat de inbreuk doeltreffend intern behandeld kan worden.

Opmerking: Ben je geen personeelslid? Bekijk dan onderaan deze pagina wat je kan doen om een onregelmatigheid te melden.

Hoe maak je een interne melding?

Je kan als personeelslid je melding schriftelijk (via brief of via e-mail), telefonisch of fysiek richten aan het personeelslid dat aangewezen werd om meldingen te ontvangen.

Het aangewezen personeelslid is: Kevin Slegers (kevin.slegers@zonhoven.be – 011 81 04 19)

 • Optie 1: schriftelijke melding via brief
  Een melding via brief is de enige manier om een melding anoniem over te maken.Als je je melding per brief wil versturen, dan stuur je je brief naar volgend postadres en vermeld je ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

  Gemeente Zonhoven
  t.a.v. meldingskanaal klokkenluiden
  Kerkplein 1
  3520 Zonhoven

  De brief wordt door de centrale postkamer niet geopend (en dus evenmin ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan het toegewezen personeelslid bezorgd.

 • Optie 2: schriftelijke melding per e-mail
  Als je je melding per e-mail wil versturen, dan richt je je e-mail aan het toegewezen personeelslid om je melding te ontvangen en behandelen, kevin.slegers@zonhoven.be, met ‘Klokkenluidersmelding’ in de onderwerpregel. Deze e-mail wordt niet geregistreerd door het registratiesysteem.

 • Optie 3: telefonische melding
  Je kan ook een telefonische melding doen, door een telefoontje naar 011 81 04 19 (Kevin Slegers). Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

 • Optie 4: fysieke ontmoeting
  Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Wat gebeurt er met een melding?

Stap 1: ontvangstmelding
Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

 • je melding al binnen die termijn afgehandeld werd. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
 • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
 • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt;
 • je melding anoniem is.

Het personeelslid dat jouw melding behandelt, kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

 • de inbreuk van geringe betekenis is;
 • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al behandeld werden en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

Stap 2: meer informatie over je melding
Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

 • binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding verstuurd heeft.
 • of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd werd.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of genomen zullen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen.

Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Garanties en bescherming

Alle personeelsleden die melding maken van een inbreuk, worden beschermd tegen (eventuele) represailles. De identiteit van de melder wordt uitsluitend bekendgemaakt aan de personen die bevoegd zijn om de melding te ontvangen en behandelen, tenzij in de wettelijk voorziene gevallen. Ook de identiteit van de betrokken personen (die een vermeende inbreuk gepleegd hebben) wordt niet bekendgemaakt zolang het onderzoek loopt.

Niemand die een melding maakt, mag enige negatieve represailles ondervinden als gevolg van de melding. Hiervoor wordt, niet-limitatief, verwezen naar art. III.60/12 van het Bestuursdecreet. Deze bescherming is van toepassing op melders die informatie melden in lijn met afdeling 6 van het Bestuursdecreet en die gegronde redenen hadden om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist was. Dit is eveneens van toepassing op anonieme melders en op facilitatoren.

Meldingsprocedure voor externen

Externen, zijnde personen die géén personeelsleden zijn van de gemeente of het OCMW maar er wel een werkrelatie mee hebben (consultants, leveranciers, sollicitanten etc.), moeten zich meteen tot Audit Vlaanderen wenden. Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

 • audit@vlaanderen.be – 02 553 45 55;
 • Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 – bus 24 te 1000 Brussel

Burgers of vennootschappen die buiten enige vorm van een werkrelatie onrechtmatige handelingen binnen de gemeente of OCMW Zonhoven waarnemen, kunnen géén beroep doen op deze procedure voor klokkenluiden. Zij worden verwezen naar het platform om een klacht neer te leggen of naar de bevoegde rechtbanken.

 

Heb je gevonden wat je zocht?