Gemeente Gemeente Zonhoven

Burgerinitiatief

Sinds januari 2007 heeft elke inwoner wettelijk het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. En je kan je vragen dan ook in de gemeenteraad toelichten.

Voor wie

Voor iedere inwoner van Zonhoven

Voorwaarden

Het verzoek moet door minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar worden gesteund.   

 

De deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben

 

In bijlage dient toegevoegd te worden: 

  • een lijst met voldoende aantal deelnemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden (zie bijlage – blanco invulformulier) Het invulformulier moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
  • een gemotiveerde nota met nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening.
  • alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier en bijlagen dienen per aangetekende brief verstuurd te worden naar: 

College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven

Kostprijs

Gratis

Reglement

Gemeentedecreet, artikel 200bis e.v.