Gemeente Gemeente Zonhoven

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 bestaat een stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning of verkavelingsvergunning niet meer, maar spreken we van een omgevingsvergunning. 

We kunnen twee soorten procedures onderscheiden de gewone en de vereenvoudigde vergunningsprocedure. 

Gewone vergunningsprocedure

  • De gewone vergunningsprocedure, is van toepassing wanneer een vereenvoudigde procedure niet mogelijk is.
  • In deze aanvraag zit een openbaar onderzoek vervat waar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn standpunten, opmerkingen of bezwaren kan indienen.  
  • Na 105 dagen (of 120 dagen wanneer het advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is) wordt een beslissing genomen

Vereenvoudigde vergunningsprocedure

Deze is van toepassing bij:

  1. een beperkte verandering van een vergund project;
  2. een tijdelijke uitbating;
  3. de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst, tenzij de wijziging of aanvulling van de indelingslijst tot gevolg heeft dat een milieueffectrapport of een omgevingsveiligheidsrapport moet worden opgesteld of een passende beoordeling moet worden uitgevoerd;
  4. de types van projecten die door de Vlaamse Regering worden aangewezen.

 60 dagen na de datum van volledig en ontvankelijkheid wordt een beslissing genomen

Ongeacht de procedure, een omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur en heeft dus geen eindtermijn.

www.omgevingsloketvlaanderen.be

Maak een afspraak

BEKIJK HIER DE MILIEUVERGUNNINGEN

Voorwaarden

Bij een verkavelingsvergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden. Eén van de veel voorkomende voorwaarden is het overmaken van een verslag van een bodemdeskundige, waaruit de hoogste grondwaterstand van het perceel blijkt. Om te weten wie dit verslag mag opstellen, vind je hier een lijst van bodemdeskundigen.

Bij twijfel kun je contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening.

Hoe aanvragen

Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Kostprijs

De kosten voor de afdeling ruimte vind je terug onder punt B van de gemeentebelasting op administratieve stukken.